Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Gmina Kurzętnik - www.kurzetnik.pl

 

 

 

 
Gmina Kurzętnik druga w województwie ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
czwartek, 13 grudnia 2018 11:33

Image_1W środę w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się jubileuszowa – X Gala Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Podczas spotkania podsumowano poprzedni sportowy rok szkolny (2017/18), zaprezentowano laureatów we wielu kategoriach, wyróżniono też: działaczy, nauczycieli oraz samorządy, miasta i szkoły. Najlepszych dekorowali wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski  i wicekurator oświaty na Warmii i Mazurach Wojciech Cybulski. W ogólnej klasyfikacji obejmującej gminy wiejskie Gmina Kurzętnik zajęła drugie miejsce w województwie. Okazały puchar w imieniu Wójta Gminy Kurzętnik odebrał inspektor ds. bezpieczeństwa i sportu urzędu gminy Andrzej Kowalczyk. Na sukces Gminy zapracowały szkoły, pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych zajęła Szkoła Podstawowa w Kurzętniku, którą reprezentowała dyrektor Krystyna Wójcik-Wiśniewska, szóste miejsce zajęła Szkoła Podstwawowa w Marzęcicach, którą reprezentowała wicedyrektor Anita Wolska, dziewiąte Szkoła Podstawowa w Tereszewie, którą reprezentowała dyrektor Wioletta Kozłowska. W klasyfikacji Gimnazjów Kurzętnik zajął drugie miejsce, a Marzęcice czwarte. W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych siódme miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, który reprezentował dyrektor Mirosław Wodara.

Poprawiony: czwartek, 13 grudnia 2018 12:20
Więcej…
 
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 10 grudnia 2018 13:50


Poprawiony: poniedziałek, 10 grudnia 2018 13:56
Więcej…
 
Marznące opady ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
czwartek, 06 grudnia 2018 15:25

IMGW w dniach 7-8.12.2018 prognozuje marznące opady.

Więcej…
 
Silny wiatr i marznące opady PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
czwartek, 29 listopada 2018 14:50

IMGW wydał ostrzeżenie o silnym wietrze i marznących opadach w dniach 30.11-03.12.2018 r.

Poprawiony: czwartek, 29 listopada 2018 14:52
Więcej…
 
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 29 listopada 2018 14:11

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych,

w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs otwarty nr: RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Gmina Kurzętnik, ogłasza konkurs na wspólną realizację projektu w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.


I. Cel projektu:

Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

TYP 1 PROJEKTU – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.:

- Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

- Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);

- Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;

- Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach);

Pozostałe możliwe działania do realizacji dot. wsparcia rodziny znajdują się w Regulaminie konkursu.

TYP 2 PROJEKTU – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 

 1. a)Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Kurzętnik przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 

 1. a)Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej.
 2. b)Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych.


V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. a)Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
 2. b)Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 3. c)Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
 4. d)Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 5. e)Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 6. f)Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 7. g)Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 8. h)Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. a)Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 2. b)Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
 3. c)Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 4. d)Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 5. e)Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 24.12.2018 roku, do godziny 11:00 na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…
 
Biała Wstążka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 29 listopada 2018 07:40

 
Shuttle Time w kurzętnickiej szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
wtorek, 27 listopada 2018 08:17

image_7W miniony piątek w ZS im. W. Jagiełły w Kurzętniku odbył się turniej badmintona w ramach realizowanego programu Shuttle Time, w którym udział wzięło ponad 50 uczniów z czterech szkół Gminy Kurzętnik. Gmina po raz drugi przystąpiła do współpracy z Fundacją Narodowy Badminton, by wśród uczniów móc rozpowszechniać tą dyscyplinę sportu. Uczniów oraz trenerów powitała pani dyrektor Krystyna Wójcik-Wiśniewska po czym rozpoczęły się kilkugodzinne rozgrywki.

Turniej zakończył się wyłonieniem zwycięzców w kategoriach dziewcząt i chłopców. Nagrody i dyplomy wręczył Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski dziękując przybyłym uczniom za zaangażowanie oraz chęci pogłębiania umiejętności badmintonowych. Ponadto za udział w turnieju poszczególnym szkołom wręczono statuetki. Zwieńczeniem rozgrywek było wspólne zdjęcie. Turniej był dobrą okazją do zweryfikowania nabytych umiejętności oraz integracji wśród uczniów.

Poprawiony: czwartek, 29 listopada 2018 08:19
Więcej…
 
Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
poniedziałek, 26 listopada 2018 10:07

W dniu 12.12.2018 r. przedstawiciele WKU w Ostródzie razem z przedstawicielami jednostek wojskowych z Morąga (20 Brygada Zmechanizowana i 42 batalion lekkiej piechoty 4 W-M BOT) w ramach udziału TOAW w kampanii promocyjno-informacyjnej MON pod hasłem: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" będą promowali odbywanie ochotniczych form służby wojskowej. Mobilny punkt promocyjno-informacyjny zostanie zorganizowany w Urzędzie Gminy w Kurzętniku. Celem organizowania mobilnych punktów promocyjno-informacyjnych jest aktywne informowanie potencjalnych kandydatów o możliwości naboru do SZ RP w tym do służby przygotowawczej, służby kandydackiej, zawodowej służby wojskowej oraz służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

 
Marznące opady ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Kowalczyk   
czwartek, 22 listopada 2018 14:02

IMGW w dniach 23-25.11.2018 r. prognozuje wystąpienie marznących opadów powodujących gołoledź.

Poprawiony: czwartek, 22 listopada 2018 14:07
Więcej…
 
Nabór do Pisklandii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 22 listopada 2018 11:36

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 101