Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Do pobrania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 06 kwietnia 2012 09:07
Referat Podatków,Opłat i Działalności Gospodarczej
Formularz Deklaracja na Podatek Leśny Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Formularz Deklaracja na Podatek od nieruchomości Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Formularz Deklaracja na Podatek rolny Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Formularz Informacja w sprawie Podatku od nieruchmości, rolnego i leśnego eruchoci Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Karta informacyjna Zgłoszenie nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych do opodatkowania i ustalenei wymaru podatku od osób fizycznych Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Karta informacyjna Zgłoszenie do odpodatkowania nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych od osób prawnych Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Karta informacyjna Udzielane ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na:
- Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
- Zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii
Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Udzielane zwolnienia z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na:
- Utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha będące:
a) przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej karbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie
Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Udzielane ulgi podatkowej:
• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę,
• odroczenie terminów płatności podatków, rozkładanie zapłaty podatku na raty,
• odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę.
Word (doc) Adobe reader (Pdf)
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 Link

Formularz CEIDG-1 Link

Załącznik CEIDG-RD Link

Załącznik CEIDG-MW Link

Załącznik CEIDG-RB Link

Załącznik CEIDG-SC Link

Załącznik CEIDG-PN Link

Załącznik CEIDG-POPR Link

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Link

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Link

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów Word (Doc) Adobe reader (Pdf)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Adobe reader (Pdf)
Poprawiony: wtorek, 26 lutego 2019 11:18