Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Kurzętnik. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
poniedziałek, 13 stycznia 2014 11:54

W związku z realizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt Gminy Kurzętnik Zarządzeniem Nr 42/2013 z dnia 4 września 2013 r. przyjął Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Kurzętnik.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568): wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Stosownie do art. 22 ust. 5 ww. ustawy w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru,

2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

3, inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Konsekwencją ujęcia obiektów lub obszarów w gminnej ewidencji zabytków jest obowiązek uzyskania akceptacji organu ochrony zabytków dla planowanych przy nich działaniach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2 oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa, w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr. 156 poz.1118 ze zm.) stanowi natomiast, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez burmistrza. Ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, co oznacza, że obiekty i obszary w niej ujęte mogą być dodawane i ujmowane.

 

Zarządzenie 42/2013

Wykaz kart ewidencyjnych Gminnej Ewidencji Zabytków

Poprawiony: wtorek, 14 stycznia 2014 14:21