Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Realizacja RPO WiM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
środa, 15 stycznia 2014 07:34

Gmina Kurzętnik zakończyła realizację projektu pn. „Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”
Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu wyniosły 349 556,29 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 279 645,03 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 69 911,26 zł stanowił wkład własny Gminy Kurzętnik.
Inwestycja objęła działania zmierzające do:    
-poprawy jakości środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń wskutek przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności
publicznej w systemy przyjazne dla środowiska;
-obniżenia kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej.Nowa kotłownia w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

Ekologiczna kotłownia w Szkole Podstawowej w Tereszewie

Ekologiczna kotłownia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim    

 

W związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową zmianie uległa wartość projektu i kwota dofinansowania. W związku z tym w dniu 03.06.2014 r.
podpisano aneks do umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu:  365 978,88 zł
Kwota dofinansowania: 292 783,10 zł

 

Image

Dnia 03.03.2014 r. Gmina Kurzętnik ogłosiła przetarg nieograniczony na realizacje inwestycji pn. Ekologiczne systemy ogrzewania
w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik

Dnia 03.04.2014 r. wyłoniono wykonawcę robót P.H.U. „DOMVIS” Zdzisław Dąbrowski Pacółtowo 49 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,
z którym dnia 08.04.2014 w Urzędzie Gminy w Kurzętniku podpisano umowę.

 

 

 

 

 
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

  

Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik

 

 

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Ekologiczne systemy ogrzewania w szkołach publicznych na terenie Gminy Kurzętnik”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze” działanie 6.2 „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, poddziałanie 6.2.1 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Dnia 30 grudnia 2013 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.

Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 578 440,00 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 462 752,00 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 115 688,00 zł stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.

Przedmiotem projektu jest zmiana systemu ogrzewania w trzech szkołach na terenie Gminy Kurzętnik:

1. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim,

3. Szkoła Podstawowa w Tereszewie

W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostaną 3 kotłownie w obiektach użyteczności publicznej - w miejsce kotłowni o nieekologicznych rozwiązaniach powstaną 3 obiekty wykorzystujące do celów energetycznych odnawialne źródła energii (biomasa - brykiet trocinowy).

Projekt realizowany będzie w 2014 roku.

Nowa kotłownia w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

Poprawiony: czwartek, 12 marca 2015 00:12