Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Łowiectwo

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Stypendium Wójta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
piątek, 13 kwietnia 2012 09:51

 

UCHWAŁA NR XXXI/279/17

RADY GMINY KURZĘTNIK

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik uczniom szkół,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik

uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik za wyniki w nauce i inne osiągnięcia

zwane dalej „stypendium wójta".

§ 2. Uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce mogą być przyznawane stypendia wójta w ramach

wydzielonych na ten cel w danym roku budżetowym środków w budżecie gminy.

§ 3. Stypendium wójta może być przyznane uczniowi szkoły, której organem prowadzącym jest Gmina

Kurzętnik i nie ma ono charakteru socjalnego.

§ 4. Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i klas I-III

gimnazjów oraz ich absolwentom.

§ 5. 1. Stypendium wójta przyznaje się za osiągnięcia w nauce uzyskane w pierwszym i drugim półroczu

każdego roku szkolnego.

2. Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu decydują o przyznaniu stypendium na okres pięciu miesięcy -

od lutego do czerwca, a wyniki za drugie półrocze na okres pięciu miesięcy - od lipca do listopada.

§ 6. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mogą ubiegać się o stypendium:

1) jeśli uzyskali w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum średnią ocen, co najmniej 4,

75 i zachowanie, co najmniej bardzo dobre oraz nie uzyskali w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej

i końcowej ocen dostatecznych,

2) lub są laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

§ 7. 1. Wysokość stypendium wójta za wyniki w nauce:

Średnia ocen Zachowanie Miesięczna kwota stypendium

w złotych

4,75 - 5,00 Wzorowe lub bardzo dobre 80,00

5,01 – 5,50 Wzorowe lub bardzo dobre 120,00

5,51 – 6,00 Wzorowe lub bardzo dobre 170,00

2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty niezależnie od

średniej ocen otrzymują stypendium za każdy tytuł laureata jednorazowo w kwocie 500,00 złotych.

DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 1298

3. Wójt Gminy Kurzętnik przyznaje jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych, uczniowi

szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji,

której mowa w § 10, za inne osiągnięcia uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i gimnazjum

reprezentujących szkołę z załączeniem dokumentacji potwierdzającej reprezentowanie szkoły i osiągniętym

wyniku na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Warunkiem otrzymania stypendium jest zajęcie I-III miejsca

oraz uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z przedmiotu kierunkowego – powiązanego z zakresem

konkursu i co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Kurzętnik może przyznać za inne osiągnięcia

jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych, uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym

jest Gmina Kurzętnik po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w § 10.

§ 8. Stypendium wójta przyznawane jest na podstawie wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy

Kurzętnik w drodze zarządzenia.

§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wójta występuje wychowawca klasy.

2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 39.

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 10. 1. Wnioski o przyznanie stypendium wójta rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, powołana

zarządzeniem Wójta Gminy Kurzętnik zwana dalej „Komisją".

2. Skład Komisji stanowią:

a) Z-ca Wójta

b) Inspektor ds. oświaty

c) Podinspektor

d) Dyrektorzy szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik.

3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący a pod jego nieobecność wyznaczona przez niego na piśmie osoba.

4. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 2/3 jej członków.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 11. 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Kurzętnik w formie zarządzenia.

2. Od decyzji Wójta Gminy Kurzętnik odwołanie nie przysługuje.

§ 12. 1. Wójt Gminy Kurzętnik może cofnąć przyznane stypendium wójta przed upływem okresu, na jaki

zostało przyznane w przypadku, gdy uczeń:

1) został zawieszony w prawach ucznia,

2) przeniósł się do innej szkoły poza teren Gminy Kurzętnik,

3) przerwał naukę,

4) popełnił czyn lub czyny powodujące wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

5) zrezygnował ze stypendium.

2. Stypendium wójta nie wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym

zaistniały okoliczności wskazane, w ust. 1.

3. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza stypendysta zobowiązany jest do poinformowania Wójta Gminy

Kurzętnik o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

§ 13. 1. Stypendium wójta wypłacane jest na koniec każdego miesiąca na konto bankowe podane przez

rodzica/ prawnego opiekuna ucznia.

2. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymują stypendium wójta za pięć miesięcy

jednorazowo na konto bankowe podane przez rodzica/ prawnego opiekuna ucznia.

§ 14. Dokumenty dotyczące przyznawania stypendium wójta przechowuje się w Urzędzie Gminy

w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 39.

Dziennik Urzedowy Województwa Warminsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1298

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Wójt Gminy Kurzętnik.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kurzętniku.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad

przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik dla uczniów za wyniki w nauce (Dz. Urz. Województwa

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 maja 2012r, poz.1655).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

 

 

 

 

 

W dniu 26.03.2012r. Rada Gminy uchwaliła regulamin w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik dla uczniów za wyniki w nauce.
Uczniowie będą mogli otrzymać co miesiąc stypendium za osiągnięcia w nauce uzyskane w pierwszym i drugim półroczu każdego roku szkolnego.
Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu decydują o przyznaniu stypendium na okres pięciu miesięcy - od lutego do czerwca, a wyniki za drugie półrocze na okres pięciu miesięcy - od lipca do listopada.

 

 

Wysokość stypendium wójta za wyniki w nauce:

 

Średnia ocen

Zachowanie

Miesięczna kwota stypendium w złotych

4,75 - 5,00

Wzorowe lub bardzo dobre

80,00

5,01 – 5,50

Wzorowe lub bardzo dobre

120,00

5,51 – 6,00

Wzorowe lub bardzo dobre

170,00

 

Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty niezależnie od średniej ocen otrzymują stypendium za każdy tytuł laureata jednorazowo w kwocie 500, 00 złotych.

Wójt Gminy Kurzętnik przyznaje jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych ,uczniowi z terenu Gminy Kurzętnik po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w § 10, za:

a) osiągnięcia sportowe, plastyczne, muzyczne dla uczniów reprezentujących szkołę, może być przyznane uczniowi, który otrzymał celującą lub bardzo dobrą ocenę z przedmiotu kierunkowego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania i zajął 1, 2, 3 miejsce na konkursie co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

b) inne osiągnięcia uczniów reprezentujących szkołę na szczeblu co najmniej wojewódzkim i zajęcie 1, 2, 3 miejsce oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Kurzętnik może przyznać za inne osiągnięcia jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych ,uczniowi z terenu Gminy Kurzętnik po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w § 10.

 

Regulamin

 

Poprawiony: wtorek, 28 marca 2017 13:03