Sprzedaż mienia komunalnego

Zainwestuj i zamieszkaj...

 

Realizacja RPO WiM

PO Innowacyjna Gospodarka

Dla Przedsiębiorców

Sport i rekreacja

Zaadoptuj psa

Dla Interesanta

Przerwy w dostawie energii

Zielona linia

Hotspot

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Przydatne linki

 

 

Bezpłatna pomoc prawna

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich
Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Bartnicki   
czwartek, 04 stycznia 2018 13:42


Podpisanie umowy o dofinasowanie realizacji projektu

 

Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizacje projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.2. „Infrastruktura socjalna”.

Dnia 22 grudnia 2017 r. Gmina Kurzętnik zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu.

Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 2 539 582,15 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 828 962,48 zł. Pozostała część kwoty stanowi wkład własny Gminy Kurzętnik.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej – Centrum Aktywności Lokalnej jako instytucji służącej przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. W tym celu zostanie wykonany remont i adaptacja dwóch budynków po byłej szkole podstawowej w Wielkich Bałówkach wraz z uporządkowaniem otoczenia, wykonaniem ogrodzenia i parkingu oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. W CAL znajdą się odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, pracowanie do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu, pokoje do spotkań indywidualnych, sala do zajęć terapeutycznych, szatnie, biura, zaplecze sanitarne.

Rezultatem utworzenia i działalności CAL będzie zmniejszenie odsetka ludności korzystającej z pomocy społecznej oraz towarzyszący temu spadek bezrobocia. Nastąpi promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Projekt realizowany będzie w 2018 roku.